بخاری کارگاهی

بخاری کارگاهی

حذف موتورخانه مركزی فضای اشغال شده توسط تجهیزات و تأسیسات سامانه ها ی گرمایش هوای گرم شامل: موتورخانه، شبكه لوله ها و كانال ها ی انتقال هوای گرم و...) به مراتب بیشتر از سامانه ها ی گرمایش تابشی می باشد. ابعاد تجهیزات سامانه ها ی گرمایش تابشی عموماً كوچكتر بوده و از سوی دیگر با نصب آن در سقف یا روی دیوار، فضای مفید و قابل استفاده داخل سالن اشغال نخواهد شد (احتمال سرقت آ نها ن یز كاهش می یابد) بدیهی است به كارگیری این سامانه تأثیر به سزایی در كاهش هزینه لازم برای تخصیص فضای مورد نیاز جهت تأسیسات یاد شده را در پی خواهد داشت. افزون بر این، حذف موتورخانه و تجهیزات آن، نصب و اجرا ی تأسیسات گرمایشی سالن را سرعت خواهد بخشید. از سوی دیگر با حذف موتورخانه مركزی، تلفات حرارتی داخل موتورخانه كه حدود %5 مجموع تلفات حرارتی را شامل می شود، به همراه تلفات مسیر انتقال سیال واسطه تا سالن )حدود 15 الی %20 مجموع تلفات حرارتی) حذف می شود. سادگی راهبری و نگهداری گرماتاب سامانه ها ی گرمایش تابشی هر چند از فناوری پیشرفته تری نسبت به سامانه های گرمایش هوای گرم بهره می برند، با وجود این ساختار آنها از پیچیدگی كمتری برخوردار می باشد. به همین دلیل، تعمیر و نگهداری آن در مقایسه با سامانه گرمایش هوای گرم كه شامل تأسیسات حجیم و پیچیده بخار و آب، شبكه كانال های هوا، لوله ها و ... است، بسیار ساده تر است و در نتیجه هزینه كمتری را ن یز در پی خواهد داشت. ساختمان سامانه های گرمایش تابشی از اجزای بسیار كمتری نسبت به سامانه های گرمایش هوا ی گرم برخوردار است و تنها بخش متحرك در آنها فن مكنده می باشد؛ به همین لحاظ عملكرد این سامانه ها با فرسودگی كمتری نیز همراه است كه این امر طول عمر دستگاه را افزایش می دهد؛ از سوی دیگر در صورت از كار افتادن بخشی از سامانه گرمایش تابشی، تعمیر یا تعویض قطعات مربوط به آن بخش با هزینه كمتری انجام می گیرد. سادگی نسبی ساختار سامانه های گرمایش تابشی، مدت زمان لازم برای نصب و راه اندازی آنها را به طرز چشمگیری كاهش می دهد. حفظ سلامت محیط سامانه های گرمایش حرارت مركز ی به دل یل ضرورت استفاده از شبكه كانال ها ی انتقال هوای گرم یا كنوكتورهای فن دار نظیر یونیت هیتر، همواره موجب جابجایی ذرات ریز معلق در هوا و رشد و پراكندگی موجودات زنده میكروسكوپی در فضای داخل ساختمان می گردند؛ در حالیكه در گرمایش تابشی چنین مشكلی ایجاد نخواهد شد. مستقل بودن هر سامانه در گرماتاب های تك مشعلی، هر یك از دستگاه ها ی گرمایش تابشی به صورت مستقل عمل می كند. این امر از یك سو موجب می شود تا نقص احتمال ی عملكرد یك واحد تأثیری در عملكرد واحدهای دیگر نداشته باشد و از سوی دیگر تأمین و توزیع انرژ ی گرمایی برحسب نیاز و تصمیم مدیران واحد های صنعتی و تجاری، از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار گردد. كاهش مشكلات جنبی در سامانه های گرمایش تابشی، مشكلات متداول مرتبط با تأسیسات جانبی سامانه ها ی گرمایش حرارت مركزی مانند سختی آب، یخ زدگی لوله ها، نشتی لوله ها و كانال ها، عایق كاری و غیره وجود نداشته و از این نظر نیز خسارتی متوجه سامانه گرمایش تابشی نمی شود (مانند ترك یدگی لوله ها و انواع نشتی ها). كاهش اثرات زیست محیطی سامانه های گرمایش تابشی به سه دلیل عمده اثرات منفی كمتری روی محیط ز یست دارند: 1- مصرف كمتر سوخت به ازای واحد سطح تحت گرمایش 2- راندمان احتراق بالاتر نسبت به سایر سامانه ها كه منجر به كاهش آلودگیNOx ،CO و ...می گردد. 3- تخلیه هوا و محصولات احتراق با دمای كمتر در جو كره زمین كه در نتیجه تأثیر كمتری بر افزایش آنتروپی كره زمین خواهد داشت. مزایای استفاده از گرماتاب در انبارها باز و بسته شدن پی در پی درهای بزرگ انبارها، سوله ها و مبادی ورود و خروج مواد اوّل یه و كالا به واحد ها ی صنعتی همواره با نفوذ حجم بسیار زیادی از هوای سرد بیرون به داخل فضای گرم شده توسط سامانه های رایج گرمایشی همراه است كه این امر اتلاف انرژی را به طور قابل ملاحظه ا ی در انبارها و همچنین سالن های صنعتی افزایش میدهد. جهت مقابله با ا ین مشكل، در سامانه ها ی گرمایش هوا ی گرم معمولاً از تجهیزاتی برای افزا یش كارا ی ی گرمایش استفاده میشود مانند: درهای خودكار (اتوماتیك) با سرعت باز و بسته شدن زیاد، پرده های هوایی و ... كه ضمن هزینه بر بودن، هر یك به نوبه خود مصرف كننده انرژی نیز هستند. عدم تأثیر پذیری یا تأثیر پذیری كم سامانه های گرمایش تابشی از جریان هوا مزیت دیگر این سامانه ها به شمار می رود. یكی از مزایای گرماتاب در گرمایش انبارها، امكان تأمین گرمایش منطقه ای می باشد، چرا كه معمولاً در انبارها كاركنان تنها در محل ها ی مشخص ی حضور یا تردد دارند؛ گرمایش كاركنان داخل انبارها و راهروهای عبوری به صورت منطقه ای موجب كاهش قابل توجه هز ینه های سوخت مصرف ی خواهد شد. از سوی دیگر در بسیاری از انبارها گرم شدن كالای انبارشده موجب بروز مشكلاتی خواهد شد؛ از این رو نیازی نیست كه كل سطح داخل سالن تحت پوشش گرمایش قرار داده شود و كافی است دستگاه ها در فواصل قفسه بندی كالای انبار شده و در محل تجمع و تردد كاركنان قرار داده شود كه موجب كاهش هزینه های سرمایه گذاری اوّلیه، هزینه های انرژی، راهبری و نگه داری خواهد شد.

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی