آبگرمکن دیواری

طرح جهانی، محصول ایرانی

جایگزینی نفت با گاز طبیعی، همه چیز را زیر و رو کرد آبگرمکن های نفتی جایشان را به آبگرمکن های گازی دادند و در این میان یک شرکت نوآور ایرانی به نام بوتان به تولید و عرضه آبگرمکن گازی دیواری روی آورد تا همزمان با گسترش شبکه سراسری گاز در کشور بر مشتریان این محصول و شرکت افزوده شوند. سالها بدون رقیب این بخش در اختیار بوتان قرار داشت تا اینکه رقبایی همچون ایساتیس و لورچ، ایران شرق و ارج پیدا شدند. البته بوتان انچنان پرقدرت کار کرد که حداقل سهم داخلی بازار را واگذار کرد و با صادرات محصولاتش پا به اروپا گذاشت.البته حوزه ی گرمایش آب گرم مصرفی مورد نیاز خانوار در ایران آنچنان بکر و دست نخورده بود که در نقاطی از کشور که همچنان دسترسی به گاز سخت بود نیاز به وسایل جایگزینی احساس می شد که در این میان شرکت آزمون کار با عرضه آبگرمکن های برقی سهمی از بازار این رسته را نصیب خود کرد. البته این بخش همچنان بکر و دست نخورده است و آبگرمکن های خورشیدی پلار نوید بخش آینده ای روشن در این زمینه است. آینده ایی که همگام با پاکی محیط زیست کشورمان، صنعت کشور را نیز به چرخش در می آورد  

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی