جارو شارژی

جارو شارژی

مکمل جارو

فلسفه وجودی جارو شارژی در کنار جاروبرقی به خرده ریزه هایی بر می گردد که ارزش ندارد برای آنها جارو را تکان دهید بیاورید و به برق بزنید. این نیاز قبل تر ها با جاروی دستی (جارو نپتون) بر طرف می شد و با برقی شدن وسایل خانگی، جارو شارژی ها به میدان آمدند.

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت نزولی