همراه آلتون

مدیریت آلتون شدیدا به شیوه ها و استراتژی های بازاریابی پایبند است برای اینکه مشتری ایرانی را جلب کند به سیاست جذب هنرمندان از برند آلتون پرداخت و این مسیر با خانواده زندگانی شروع شد

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc