همراه آلتون

مدیریت آلتون شدیدا به شیوه ها و استراتژی های بازاریابی پایبند است برای اینکه مشتری ایرانی را جلب کند به سیاست جذب هنرمندان از برند آلتون پرداخت و این مسیر با خانواده زندگانی شروع شد