پنکه رومیزی

پنکه رومیزی

مدار الکتریکی یک پنکه رومیزی مجهز به تایمر است. لازم به توضیح است که موتور پنکه رومیزی دارای سه دور تند، متوسط، و کم است که توسط یک صفحه کلید با چهار دکمه امکان بهره برداری از دورهای مختلف آن فراهم می‌گردد. از این چهار دکمه برای قطع و سه دکمه برای دورهای مختلف است. کلیدها با استفاده از مکانیزم سیمبندی کم کن دور سرعت موتور را کنترل می‌کنند.

google-site-verification=oPGsS2kvQP3T9GplUzJxQ9pwIvEusfgNDDw4iuBtBkc